Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point Impressie foto BBZ Rijnmond / Coach Point

Waar staan we voor

BBZ Rijnmond streeft haar visie en strategische ambities na met behoud van de volgende kernwaarden:

  • Transparantie

Openheid in de breedste zin richting: cliënten, zorgverzekeraars, ketenpartners en andere betrokkenen. Dit uit zich onder meer in de publicatie van jaarverslagen, kwaliteitsmetingen en wachtlijsten, in transparante (HKZ gecertificeerde) bedrijfsprocessen en financiële administratie en in openheid van samenwerkingsverbanden in de zorgketen.

  • Integriteit

BBZ Rijnmond stelt het belang van de cliënt te allen tijde voorop. De coaches beschikken allen over een verklaring van goed gedrag en zijn allen verbonden aan beroepscodes. BBZ Rijnmond leidt cliënten naar de juiste zorg ook wanneer deze buiten BBZ Rijnmond gevonden wordt. De hoge mate van klantentrouw is een bewijs van de integriteit van BBZ Rijnmond.

  • Kwaliteit

De toewijding en hoge opleidingsgraad van het personeel bewerkstelligt effectieve en efficiënte zorgverlening. Meer dan dertig procent van het personeel volgt verdiepings- en voortgezette opleidingen en regelmatig worden in-company trainingen gegeven. Kwaliteit van zorg wordt regelmatig getoetst (CQI en ROM metingen)   en zorg- en bedrijfsprocessen worden intern (Raad van Toezicht, Cliëntenraad) en extern (audits HKZ, zorgverzekeraars)  op kwaliteit gecontroleerd.  

  • Klantgerichtheid

Zorgcliënten

Zorg op maat in het Groot-Rijnmond gebied. De wensen en mogelijkheden van de cliënt staan voorop en de cliënt behoudt de regie over de zorgverlening. BBZ Rijnmond werkt met behandelaren en begeleiders die persoonlijke aandacht hebben voor de systeemleden. Bovendien streeft BBZ Rijnmond naar zorgverlening zonder wachtlijsten.

Zorgverzekeraars

BBZ Rijnmond onderhoudt  contacten met de gemeenten en zorgverzekeraars. Het streven is naar het behoud van de reeds opgebouwde vertrouwensband en het gezamenlijk faciliteren van preventieve, effectieve, efficiënte, innovatieve en zoveel mogelijk ambulante en ketengerichte zorg.

Gemeenten

De gemeenten als samenwerkingspartner  van BBZ Rijnmond in het kader van de WMO.

  • Ketengerichtheid

Samenwerking binnen de zorgketen staat centraal, teneinde zorgversnippering en –verkokering te voorkomen. BBZ Rijnmond streeft naar het behoud en uitbreiding van inter-organisationele, effectieve, efficiënte en transparante samenwerking met doorverwijzers en collega zorgverleners.

  • Innovatie

Vanuit haar Missie is innovatie een vaste kernwaarde binnen BBZ Rijnmond. De onderneming volgt én pioniert vernieuwende zorgmethoden,  streeft naar continue verbetering van zorg- en ondersteunende processen en   speelt dynamisch en pro-actief in op maatschappelijke ontwikkelingen.  Innovatie omvat ook de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de zorgketen.